Modlitební úmysly SFŘ

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2018

 

 

                                                           Květen 2018
Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,20)
TÚTO TO POTÉRION HÉ KAINÉ DIATHÉKÉ EN TÓ HAIMATI MÚ TO HYPER HYMÓN EKCHYNNOMENON
(Svátost nejsvětější nás spojila a bude nás spojovat do konce našich životů přes hranice věků až do dne, kdy lidstvo bude moci spatřit Krista, přicházejícího ve slávě. V kalichu se mísí víno – plod lidské práce, a voda – dar země. V síle Ducha svatého se tyto dary stávají krví nejsvětější, pečetí smlouvy Nového záko-na.)
Bože, děkujeme ti za tento dar, toto posvátné znamení přítomnosti tvého Syna mezi námi, které nás spoju-je s generacemi minulými i budoucími až do dne, kdy on sám přijde ve slávě. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Červen 2018
Malchísedek, král Salemu, přinesl v oběť chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího. (Gen 14,18)
MALKÍCEDEK MELECH ŠÁLÉM HÓCÍ LECHEM VÁJÁJIN VECHÚ KOHÉN LEÉL ELJÓN
(Malchísedek – pohanský kněz, který uctívá Boha tak, jak ho ve své duši poznal a přináší mu oběti, které jsou předznamenáním svátosti oltářní. Je to znamení, že v našem světě žijí ti, kteří Boha upřímně hledají a také ho nacházejí, neboť Bůh jejich hledání vidí a dává se jim poznat.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který otvíráš srdce těch, kdo nepoznali Ježíšovo evangelium, ale touží po poznání pravdy a jdou za hlasem svého svědomí. Požehnaný jsi, Bože, navěky.


Červenec 2018
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží a spasení pro každého, kdo věří. (Řím 1,16)
Ú GAR FRAISCHYNOMAI TO EUANGELION, DYNAMIS GAR THEU ESTIN EIS SÓTÉRIAN PANTI TÓ PISTEUONTI
(My všichni máme s hrdostí hlásat světu poselství evangelia, ať je to vhod či nevhod. Naši modlitbu však potřebují zvláště ti, kteří uposlechli hlas Ducha a spojili svou vlastní cestu ke spáse se službou věřícímu lidu: řeholní bratři a sestry, kněží, biskupové, papež. Mnozí jsou na okraji společnosti, neboť svět jejich úsilím pohrdá. Prosme Pána, ať jejich nadšení nevychladne, ať nacházejí radost ze svého rozhodnutí, za-světit se Bohu.)
Bože, poslání, které tvůj Syn svěřil apoštolům, to v církvi stále trvá a stále je potřebné; dej, prosíme těm, kteří tomuto poslání zasvětili své životy, ať vytrvají a nacházejí radost z plodů svého úsilí. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Srpen 2018
Jsi povznesen až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí je tvá sláva. (Žl 57,12)
RÚMÁH AL ŠÁMAJIM ELOHÍM AL KOL-HÁÁREC KEVÓDECHÁ
(Mysleme na ty, kteří víru nenašli nebo ji opustili. Všechno jsou to Boží děti, neboť Bůh dává slunci své lásky svítit na každého. Nám pak ukládá, abychom v nich viděli své bratry a vážili si jejich životních ideá-lů a cest.)
Bože, tobě patří všichni lidé a všichni jsou tvou slávou, i ti, kteří tě nevidí a proto v tebe nevěří; dej, ať ko-nají dobro a následují hlas svého svědomí a ať se s tebou jednou setkají na věčnosti. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Září 2018
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích. (Mt 5,16)
HÚTÓS LAMPSATÓ TO FÓS HYMÓN EMPROSTHEN TÓN ANTHRÓPÓN, HOPÓS IDÓSIN HYMÓN TA KALA ERGA KAI DOXASÓSIN TON PATERA HYMÓN TON EN TOIS ÚRANOIS
(Světlo a tma… Na mnoha místech evangelia se mluví o světle. Je to metafora pro člověka, který žije podle svého svědomí, ale žije také láskou k druhým a touhou předávat jim svou naději. Jsme takoví? Stále si při-pomínejme, že v Božím domě jsme služebníci, kteří čekají na svého Pána.)
Bože, tento svět je nemocen lidským sobectvím a pýchou; dej, ať ti, kdo upřímně přijali světlo evangelia, vnášejí do světa smíření, pokoj, mír a radost; dej, ať i my, přes všechny své nedokonalosti, k těm nositelům světla patříme. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Říjen 2018
Maria to všechno ve svém srdci uchovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2,19)
MARIAM PANTA SYNETÉREI TA RHÉMATA TAUTA SYMBALLÚSA EN TÉ KARDIÁ AU-TÉS
(Boží slovo mluví k nám s velkou mocí, ale staví před nás i velká tajemství víry. Člověk pravé víry dokáže uchovávat v srdci i to, co nedokáže svým intelektem pochopit. Víra je mystérium, které člověk poznává jen postupně díky osvícení Duchem. Plný obsah velkých tajemství víry se nám odkryje až na věčnosti.)
Bože, matka tvého Syna je nám vzorem života víry; dej, ať podle jejího příkladu uchováváme ve svém srd-ci vše, co nám Syn odkázal, ať o tom přemýšlíme a hledáme smysl jeho evangelia v proměnách našeho svě-ta. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Listopad 2018
Zde nemáme trvalý domov, ale vyhlížíme ten, který přijde. (Žid 13,14)
Ú GAR ECHOMEN HÓDE MENÚSAN POLIN ALLA TÉN MELLÚSAN EPIZÉTÚMEN
(Jak běží náš život, tak myšlenka na jeho konec je pro nás stále tísnivější. Je břemenem našeho života a toto břemeno nelze odhodit. Lze jenom stále znovu obnovovat naději, kterou nám dává dar víry – že konec lid-ského života bude vznešenou proměnou, při níž naše duše dospěje do Boží náruče.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který nás vedeš všemi radostmi a strastmi života, jsi s námi ve dnech jasu i v no-cích životních temnot, a ty jediný ve své moudrosti víš, kdy se naše pozemská cesta naplní. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.


Prosinec 2018
Já jsem alfa i ómega, první i poslední, začátek i konec. (Zj 22,13)
EGÓ TO ALFA KAI TO ÓMEGA, HO PRÓTOS KAI HO ESCHATOS, HÉ ARCHÉ KAI TO TELOS
(Apokalypsa svatého Jana uzavírá kánon Písma svatého. V Janově mystickém vidění nám odkrývá obrazy dramat, kterým lidstvo bude podrobeno. Ale slova ze závěrečné části jsou slovy naděje, neboť v koloběhu času se vyjevují Boží úmysly. Na konci zazáří obraz nebeského Jeruzaléma jako vyvrcholení cesty lidstva. Končí rok a čekáme na další. Ať žijeme ve víře, že Pán je svrchovaným vládcem času, v jehož koloběhu se projevují věčné Boží úmysly.)
Bože, chystáme se vstoupit do dalšího roku našeho života; dej nám, ať žijeme ve víře, že ty jsi svrchova-ným pánem času, pánem začátku a konce lidských dějin i našich vlastních životů. Požehnaný jsi, Bože, na-věky.

Pokud se takto modlíme ve společenství, je vhodné na závěr připojit modlitbu sv.Františka, kterou máme v kancionále jako píseň č.928 (Učiň mě, Pane, nástrojem)

Napsat komentář